Гаранция

  Този продукт има 24 месеца пълна техническа гаранция и ДОЖИВОТНО право на ЪПГРЕЙД дори и в случайте на повреда по вина на клиента!

Гаранцията обхваща всички фабрични дефекти, възникнали по вина на производителя. Уредът не се ремонтира, а се ЗАМЕНЯ НА МОМЕНТА С НОВ!

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП.

Когато уредът няма фабричен дефект или е изтекла гаранцията, но клиента иска да го замени със същата или друга категория продукт, това може се случи само в условията на ъпгрейд (за по-нов и по-скъп продукт), като поради липсата на вина на производителя за желаната замяна се дължи и такса за транспортните разходи, посочена по-долу на настоящата гаранционна карта.

Когато продуктът е увреден в следствие на неправилна употреба или по необхванати от отговорността на производителя и търговеца обстоятелства като:

  • Счупване на плочите или нарушаване на цялостта на уреда;
  • Нарушаване цялоста на захранващият кабел;
  • Дефекти, появили се в резултат от използването на продукта заедно с аксесоари, които не са одобрени за употреба с него от Бюти БГ.
  • Неизправност на продукта, в резултат от неправилна експлоатация, несъответстваща на инструкциите и техническите стандарти;
  • Инциденти, мълния, вода, пожар, неправилна вентилация, колебания в напрежението или други случаи, които са извън контрола на производителя.
  • Неразрешени модификации на продукта, които са извършени с цел той да съответства на местните или международните технически стандарти.
  • Повреда причинена от проникване на влага или намокряне;

В такива случаи отпада гаранцията и уредът се заменя с нов само в условията на ъпгрейд (по-нов продукт, на по-висока стойност) срещу таксата от 49.99 лв., която включва транспортни услуги до производителя и разлика в цената между повреденият продукт и реалната цена на избраният за замяна уред.

Ако клиентът реши да закупи нов продукт, може да върне старият за рециклиране като се възползва от 20% отстъпка.

В случай, че продуктът е закупен на промоционална цена и не се обслужва по силата на законовата/търговска гаранция, а в момента на замяната той е на редовната такава по ценоразпис, се дължи и разликата в цената.

Промоционалните цени на продукти важат само за нови клиенти, но не и в условията на замяна.

Бюти БГ си запазва правото да откаже гаранционно обслужване в случай на непредоставяне на оригинален документ за покупката (касова бележка или фактура), при несъответствия между посочения в гаранционната карта продукт и предоставения от клиента такъв и когато има правени опити за отстраняване на техническа неизправност на продукта от неоторезирани лица.

Продукти не се връщат, могат само да се заменят в The Mall, Мол Парадайс и в офиса на фирмата, посочен по-долу.

Моля  регистрирате продукта си на интернет страницата ни.

www.beautybg.bg

Териториален обхват на гаранцията: Република България. Търговската гаранция се предоставя от Бюти БГ ЕООД. Адрес: гр.София, бул. ”Ал. Стамболийски” № 130-132; Тел. +359/28024300; +359892273453; Email: office@beautybg.bg. Рекламации могат да се предявят на търговските ни обекти в The Mall, Мол Парадайс и в офиса на фирмата.

 

ПРАВА НА КУПУВАЧА СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за  продажба.

(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

 (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.