ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Уредите на БЮТИ БГ идват с 2 – годишна гаранция, която покрива всички дефекти свързани с производството и функционирането на продукта, възникнали по вина на производителя.

 1. Определения. Страни. Потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите може да бъде само физическо лице. Настоящите Общи гаранционни условия не уреждат и не се прилагат в отношенията между БЮТИ БГ и клиенти – юридически лица.
 1. При продажба на стоки на Потребител, БЮТИ БГ действа като Търговец по смисъла на § 13, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, с всички произтичащи от това задължения.
 2. Правото на рекламация на Потребителя включва:
  • Искане до БЮТИ БГ да ремонтира стоката, като я приведе в състояние с търговските изисквания;
  • Когато ремонт по предходния текст не е възможен, Потребителят отправя искане до БЮТИ БГ за замяна на стоката.
 3. Правото на рекламация НЕ може да бъде упражнено без предоставен от страна на Потребителя, в момента на рекламацията касов бон и гаранционна карта за стоката, предмет на рекламацията, от който касов бон да са видни названието на търговеца, датата на покупка и името на стоката.
  • Правото на рекламация НЕ може да бъде упражнено и при непредоставяне от страна на Потребителя на стоката в неговата цялост.
 4. Правото на рекламация може да бъде упражнено в офиса ни в гр. София, бул. Александър Стамболийски 130-132.
 5. След направена от Потребителя рекламацията (писмено на посоченият имейл в сайта ни) в срока по т. 2 по-горе, БЮТИ БГ я вписва в регистър за рекламации и дава на Потребителя входящ номер. БЮТИ БГ си запазва правото да направи оценка на предявената рекламация и в срок от 7 работни дни да изпрати обратно писмено становище.
 6. След вписването БЮТИ БГ разполага с 30-дневен срок, в който да замени стоката с нова или да я ремонтирате за сметка на БЮТИ БГ ЕООД. 
 7. Потребителят не може да претендира възстановяване на заплатената сума или отбив от цената на друго, по-скъпа стока, когато БЮТИ БГ приеме да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова.
 8. Правото на рекламация НЕ може да бъде упражнено от Потребителя и БЮТИ БГ не носи отговорност за гаранционен ремонт или замяна в случаите на дефект на стоките в следствие на:
  • влизане в контакт с химикали като парфюм, лосион за тяло, кремове, лак за коса, перилни препарати, омекотители, разтвори на спиртна основа, избелващи, почистващи и др. препарати, които не са предназначени за работа със закупената стока;
  • механично въздействие – удар, падане, изкъртване, всяко от които да предизвика нараняване, счупване, липса или одраскване на стоката.
  • липса/загуба на основен елемент от стоката или механично прекъсване на спойка на елементи, което да доведе до невъзможност за отремонтиране на дефекта.
 9. Потребителят  може да упражни правото си съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗЗП, в 14-дневен срок от получаването на стоката при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена, без да бъде нарушена цялостта на опаковката. 
 10. БЮТИ БГ си запазва правото да прави промени и да актуализира настоящите условия по всяко време, без да е длъжен да уведомява Потребителите си за това предварително. Задължение на Потребителите е да се информират за извършените промени в Общите условия.
 11. БЮТИ БГ си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат за информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.
 12. Замяна на продукт, който вече не е в техническа гаранция (т.е изтекла е 2- годишната техническа гаранция) или клиента иска да го замени по негово желание, може да бъде направена в условия на замяна (само и единствено ако това е изрично опоменато във вашата гаранционна карта) срещу такса от 49.99 лв., която включва транспортни услуги до производителя плюс разликата в цената между повреденият продукт и цената на избраният за замяна уред! В случай, че продуктът е закупен на промоционална цена и не се обслужва по силата на законовата/ търговската гаранция, а в момента на замяна той е на редовната цена по ценоразпис, се дължи и разликата в цената.