ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Уредите на БЮТИ БГ идват с 2 – годишна гаранция, която покрива всички дефекти свързани с производството и функционирането на продукта, възникнали по вина на производителя.

 1. Определения. Страни. Потребител по смисъла на § 13, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите може да бъде само физическо лице. Настоящите Общи гаранционни условия не уреждат и не се прилагат в отношенията между БЮТИ БГ и клиенти – юридически лица.
 1. При продажба на стоки на Потребител, БЮТИ БГ действа като Търговец по смисъла на § 13, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите, с всички произтичащи от това задължения.
 2. Правото на рекламация на Потребителя включва:
  • Искане до БЮТИ БГ да ремонтира стоката, като я приведе в състояние с търговските изисквания;
  • Когато ремонт по предходния текст не е възможен, Потребителят отправя искане до БЮТИ БГ за замяна на стоката.
 3. Правото на рекламация НЕ може да бъде упражнено без предоставен от страна на Потребителя, в момента на рекламацията касов бон и гаранционна карта за стоката, предмет на рекламацията, от който касов бон да са видни названието на търговеца, датата на покупка и името на стоката.
  • Правото на рекламация НЕ може да бъде упражнено и при непредоставяне от страна на Потребителя на стоката в неговата цялост.
 4. Правото на рекламация може да бъде упражнено в офиса ни в гр. София, бул. Александър Стамболийски 130-132.
 5. След направена от Потребителя рекламацията (устно или писмено) в срока по т. 2 по-горе, БЮТИ БГ я вписва в регистър за рекламации и дава на Потребителя входящ номер. БЮТИ БГ си запазва правото да направи оценка на предявената рекламация.
 6. След вписването БЮТИ БГ разполага с 30-дневен срок, в който да замени стоката с нова или да я ремонтирате за сметка на БЮТИ БГ ЕООД.
 7. Потребителят не може да претендира възстановяване на заплатената сума или отбив от цената на друго, по-скъпа стока, когато БЮТИ БГ приеме да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова.
 8. Правото на рекламация НЕ може да бъде упражнено от Потребителя и БЮТИ БГ не носи отговорност за гаранционен ремонт или замяна в случаите на дефект на стоките в следствие на:
  • влизане в контакт с химикали като парфюм, лосион за тяло, кремове, лак за коса, перилни препарати, омекотители, разтвори на спиртна основа, избелващи, почистващи и др. препарати, които не са предназначени за работа със закупената стока;
  • механично въздействие – удар, падане, изкъртване, всяко от които да предизвика нараняване, счупване, липса или одраскване на стоката.
  • липса/загуба на основен елемент от стоката или механично прекъсване на спойка на елементи, което да доведе до невъзможност за отремонтиране на дефекта.